Terug naar Actueel.

Fiscale maatregelen uit het regeerakkoord

Op 10 oktober 2017 hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ voor de periode 2017 – 2021 gepresenteerd. Uit het regeerakkoord blijken onder andere de volgende fiscale maatregelen.

 

Inkomstenbelasting


• Invoering tweeschijvenstelsel van 36,93% en 49,5% (vanaf € 68.800).

• Verhoging van de algemene heffingskorting met circa € 350 en van de arbeidskorting met circa € 365.

• Afbouw van de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 in vier jaarlijkse stappen van 3%-punt naar het nieuwe basistarief. Het aftrektarief komt in 2021 op 43%.

• Verlaging van het eigenwoningforfait met 0,15% per 2020.

• Afbouw van de zelfstandigenaftrek vanaf 2020 in vier jaarlijkse stappen naar het nieuwe basistarief.

• Afbouw van regeling ‘Wet Hillen’ in dertig jaarlijkse stappen (volgens eindverslag Zalm).

• Box 3 gaat aansluiten bij het werkelijk rendement op spaartegoeden en de vrijstelling wordt verhoogd naar € 30.000 per belastingplichtige.

• Verhoging box 2 tarief naar 27,3% in 2020 en 28,5% in 2021.

 

Vennootschapsbelasting


• Verlaging van de tarieven naar 16% en 21% per 2021. In 2019 gaan de tarieven met 1%-punt omlaag, in 2020 met 1,5%-punt en in 2021 met 1,5%-punt.

• Terugdraaien van de verlenging van de eerste schijf. Deze blijft € 200.000.

• Afschaffing dividendbelasting.

• Invoering bronbelasting op rente- en royaltystromen naar laagbelaste landen.

• Invoering generieke renteaftrekbeperking: het saldo van verschuldigde en ontvangen rente boven een drempel van € 1 miljoen is aftrekbaar tot maximaal 30% van het brutobedrijfsresultaat. Er komt geen groepsescape

• Afschaffing specifieke renteaftrekbeperkingen (met uitzondering van artikel 10a Wet VPB).

• Verkorting termijn voorwaartse verliesverrekening naar 6 jaar.

• Verhoging effectief tarief innovatiebox naar 7%

• Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik tot 100% van de WOZ-waarde.

 

Omzetbelasting


• Verhoging van het lage BTW tarief van 6% naar 9%.

 

Loonbelasting


• Verkorting van de looptijd voor de 30%-regeling naar 5 jaar.

• Verruiming onbelaste vrijwilligersvergoeding naar € 1.700 per jaar.

• Vervanging van de Wet DBA:

- Zzp’ers met een laag tarief (tot maximaal 125% wettelijk minimumloon) en een langere duur van de overeenkomst (> 3 maanden) zijn altijd in dienstbetrekking.
- Zzp’ers met een hoog tarief (van minimaal € 75) en een kortere duur van de overeenkomst (< 1 jaar) krijgen een ‘opt out’ voor loonbelasting en werknemersverzekeringen.
- Voor zzp’ers boven het lage tarief wordt een opdrachtgeversverklaring ingevoerd. Met deze opdrachtgeversverklaring krijgt een opdrachtgever zekerheid vooraf van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen.